Shinigami Taisho
Shinigami Taisho
Swords man
2260/2260
 (2260/2260)
100/100
 (100/100)
230/230
 (230/230)
Human
Male